PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) W którym Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą weszła w posiadanie tego towaru.
b) W którym Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta i Osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi i Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta i Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta i Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta i Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: JORDAN S.C NADRZECZNA 16 GD6 BOX D-32 05-552 WÓLKA KOSOWSKA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument i Osoba fizyczna prowadzącej działalność gospodarczą również będzie musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w odniesieniu do umowy:
a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta i Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

wzór formularza odstąpienia od umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument i Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY